Frozen Red Chilli, dry red Chilli, Ớt Chỉ thiên, Ớt đỏ

Frozen Red Chilli, dry red Chilli, Ớt Chỉ thiên, Ớt đỏ

 

Hệ Liên với với chúng tôi để có được giá tốt nhất và số lượng lớn  Ớt đỏ đông lạnh, Ớt đỏ khô, Ớt Chỉ cần, Ớt 

Điện Thế: Gyeong.913222.058